Haverin Kaivossukeltajat ry

Haverin kaivosalueen säännöt sukeltamiseen liittyen

Tapahtumiin osallistumisen edellytykset

 • Haverin kultakaivoksen alueella on oikeutettu sukeltamaan henkilö, joka kuuluu luvan sukellustoiminnan harjoittamiseen saaneeseen sukellusseuraan tai vastaavaan tahoon, sekä suorittanut vuosittaisen kannatusjäsenmaksun. Lisäksi alueella on tilapäisesti oikeutettu sukeltamaan henkilö, jonka Haverin Kaivossukeltajat ry:n hallitus on erikseen hakemuksesta hyväksynyt ja josta on tiedot toimitettu Ylöjärven kaupungille.
 • Alueella ovat oikeutettuja sukeltamaan myös palo- ja pelastusviranomaiset, poliisin ja armeijan sukeltajat sekä heidän palveluksessaan sukellustoimintaa harjoittavat tahot.
 • Kaikki sukellustoiminta Haverin kaivoksella tapahtuu sukeltajan omalla vastuulla eikä maanomistajilla ole mitään vastuuta sukeltajien toiminnasta Haverin kaivoksessa.
 • Jokainen sukeltaja hyväksyy säännöt ja terveysselvityksen Haverin Kaivossukeltajat ry:n verkkosivujen kautta.

Sukeltamisen edellytykset

 • Jokainen sukellus on hyväksytettävä tapahtumajärjestäjällä. Sukeltajaryhmä esittää tapahtumajärjestäjälle sukellussuunnitelman ja kaikki siihen liittyvät olennaiset tiedot.
 • Tapahtumajärjestäjän arvioidessa esitettyä sukellusta huomioi hän sekä yksittäisen sukeltajan, että sukellusryhmän koulutuksen ja kokemuksen, paikkatuntemuksen, varusteet, kaasujen määrän ja laadun, asenteen, sääolosuhteet, vuorokaudenajan sekä käytettävissä olevan pinta-ja turvaorganisaation. Sukellukset tehdään vain sukeltajien koulutusten sallimissa rajoissa, pois lukien koulutussukellukset, joilla rajat määrittelee kyseessä oleva koulutusorganisaatio.
 • Kaikki tapahtumissa tehtävät sukellukset rajoittuvat kuitenkin syvyys- ja luola/kaivosluokitusten osalta tapahtumajärjestäjänä toimivan henkilön sukellusluokituksiin (OC- ja CC- luokitukset rinnastetaan toisiinsa), jolloin hän on pätevä arvioimaan kaikkien osallistujien sukellussuunnitelmat.
 • Jokaiselta sukellusryhmän jäseneltä tulee olla hyväksyntä esitetylle sukellussuunnitelmalle, lisäksi jokaisella sukellusryhmän jäsenellä tulee olla valmiudet johtaa sukellusta, pois lukien koulutus-ja tutustumissukellukset.
 • Ennen 35-tason luoliin menemistä on käytävä tutustumassa 35-tason luolien suuaukkoihin (uskottavuusluola, uusi louhintasali, koukkuluola, koukkuluolan ja pääkäytävän välissä oleva aukko, pääkäytävä, vaakakäytävän kaikki aukot)
 • Ennen 80 metrin tasolle menemistä täytyy tehdä tutustumissukellus kaikille 80 metriin meneville aukoille (Keskisyvänne, Takahuone, Haveri North)
 • Kaikille yli 75 metriä syville sukelluksille vaaditaan support- team, jolla on oltava tekniikkasukelluskoulutus. Support teamin on saatava ok- vahvistus push teamilta 30-40 metrin välillä.
 • Tapahtumajärjestäjällä on oikeus muuttaa suunnitelmaa tai jättää suunnitelma hyväksymättä, mikäli hän kokee sen tarpeelliseksi.
 • Alueella voi toimia samanaikaisesti useampikin sukellusryhmä (6+1), mutta tällöin niillä tulee kullakin olla oma tapahtumajärjestäjä.
 • Alueen sukelluslupa on seura-/toimijakohtainen ja henkilökohtainen nimetylle tapahtumajärjestäjälle.
 • Sukellukset suoritetaan vain luokitusten rajoissa (sekä vapaa- että laitesukellus). Kunkin sukeltajan luokitus tarkastetaan luokituskortin numerolla, kouluttajan nimellä ja suoritusvuodella, kun hän luo Haverin Kaivossukeltajat ry:n verkkosivuille käyttäjäprofiiilin tapahtumiin ilmoittautumista varten.
 • Haverissa on kokeneen sukeltajan mahdollista sukeltaa myös avovesiluokituksella sen sallimissa rajoissa (avolouhoksen puolella), kunhan huomioidaan kaivoskäytävien sijainti ja kohteen syvyys, jotta sukeltaja pysyy alueella, josta ei ole mahdollista eksyä käytävien puolelle tai liian syvälle. Samoin talvella vaaditaan jääsukellusluokitus avolouhokseen, jos luolaluokitusta ei ole.
 • Maksimisukellussyvyydet tulevat sukeltajan luokitusten perusteella.

Turvallisuus ja ennakointi

 • Jokainen henkilö on velvollinen ilmoittamaan tapahtumajärjestäjälle havaitsemistaan sukellustoimintaa vaarantavista tekijöistä ja omien kykyjensä mukaan toimimaan niiden ehkäisemiseksi.
 • Sukellusryhmä merkitsee pöytäkirjaan sukelluksensa lähtöajan, luolassaoloajan, kokonaissukellusajan, paluuajan ja sukelluksen maksimisyvyyden. Ryhmän jäsenet vastaavat siitä, että tiedot on hyväksytetty tapahtumajärjestäjällä ja sukelluksen lähtö- ja paluuaika merkitään oikein sukelluksen alkaessa.
 • Alueen pelastussuunnitelma on nähtävillä pöytäkirjan läheisyydessä ja ryhmän jäsenten tulee tutustua siihen ennen sukellusta.
 • Luola-ja tekniikkasukelluksilla noudatetaan kaasusääntönä vähintään kolmasosasääntöä. Suljetun kierron laitteilla sukellettaessa tulee pohjakaasu laskea siten, että jokaisella sukeltajalla on riittävästi kaasua päästäkseen sukelluksen ääripisteestä pintaan, ainoastaan dekompressiokaasuissa voi noudattaa ns. team bailout –käytäntöä ja tällöinkin jokaisella tulee olla vähintään yksi dekompressiokaasu.
 • Tapahtumajärjestäjä on velvollinen huolehtimaan, että tapahtumassa ylläpidetään riittävää pelastusvalmiutta ja että ennen sukellusten aloittamista on laadittu pelastussuunnitelma. Siirtäessään tapahtumajärjestäjän velvoitteet oman sukelluksensa ajaksi toiselle henkilölle tapahtumajärjestäjä on velvollinen huolehtimaan tilanteen riittävästä selvittämisestä.

Ongelmatilanteet

 • Mikäli tapahtumajärjestäjä tai joku muu havaitsee ennalta sovitun sukellusajan umpeutuneen, eikä ryhmästä näy merkkejä, tulee toimia pelastussuunnitelman mukaisesti ja lähteä mahdollisuuksien mukaan ryhmää vastaan, sekä ilmoittaa hätäkeskukseen mahdollisesta hätätilanteesta.
 • Kaikista hätä-ja ongelmatilanteista on lisäksi ilmoitettava viipymättä Haverin Kaivossukeltajat ry:n puheenjohtajalle tai hallituksen jäsenelle sekä Ylöjärven kaupungin Yhdyskuntatekniikan päällikölle mahdollista julkista tiedottamista varten.

Toiminta tapahtumassa

 • Saavu paikalle riittävän hyvissä ajoin, jotta porttia ei tarvitse avata uudelleen ja tapahtuma saadaan sujuvasti käyntiin.
 • Kaivosalueen portti on pidettävä lukittuna aina, kun siitä ei kuljeta. Avain säilytetään tapahtumajärjestäjän nimeämässä paikassa kaikkien tapahtumaan osallistujien saatavilla. Avain on tapahtumajärjestäjän henkilökohtainen avain.
 • Varaa aikaa riittävästi, kaikki eivät voi olla ensimmäisenä vedessä. Varaudu olemaan paikalla koko tapahtuman ajan, vaikka olisit jo itse suorittanut sukelluksesi.
 • Tapahtumajärjestäjän pitää tietää, montako sukeltajaa on vedessä ja koska he palaavat.
 • Kaikki ryhmät kirjaavat pöytäkirjana toimivaan tussitauluun sukelluksensa lähtöajan, luolassa oloajan, kokonaissukellusajan, paluuajan ja sukelluksen maksimisyvyyden. Pöytäkirjan vieressä on näkyvillä alueen pelastussuunnitelma.
 • Älä poistu tapahtumasta ilmoittamatta, poistuminen tapahtuu tapahtumajärjestäjän luvalla.
 • Toimi alueella aina tapahtumajärjestäjän ohjeiden ja alueen sääntöjen mukaisesti.
 • Ota toiminnassasi huomioon muut sukeltajat ja valmistaudu toimimaan apuna, myös mahdollisissa ongelmatilanteissa.
 • Varaa ryhmääsi varten paikalle riittävät olosuhteiden edellyttämät varusteet (esimerkiksi jääsaha, tukkisakset, pintaköydet).
 • Jokainen sukeltaja sopii sukellusparinsa tai -ryhmänsä etukäteen, tapahtumajärjestäjä ei ole velvollinen järjestämään sukellusparia parittomille sukeltajille.
 • Rikkoessaan näitä ohjeita, alueen kiinteää tai irtainta materiaalia, tai tapahtumajärjestäjän antamia ohjeita on sukeltaja velvollinen korvaamaan mahdollisesti aiheuttamansa vahingot täysimääräisesti. Rikkomuksen vakavuudesta riippuen tulee harkittavaksi myös määräaikainen tai pysyvä porttikielto.
 • Jokainen Haverin kaivosalueella sukeltava toimii omalla vastuullaan, ryhmänsä edellytykset huomioiden ja huolehtien siitä, että hän on itse sukelluskuntoinen, laitteet ovat toimintakuntoiset ja hänellä on riittävä koulutus ja kokemus suunniteltuun sukellukseen.
 • Sukeltajalla tulee olla voimassa oleva ja vuosittain uusittava terveydentilaselvitys sekä voimassa oleva sukelluskortti.
 • Sukeltaminen on kiellettyä alkoholin, huumaavien aineiden tai lääkityksen alaisena.
 • Tapahtumajärjestäjällä on perustellusta syystä oikeus kieltää tapahtumaan osallistuvaa henkilöä sukeltamasta. Tällainen syy voi olla esimerkiksi vaaratilanteen aiheuttaminen, varusteiden tai sukelluskaasujen soveltumattomuus kyseiselle sukellukselle, ohjeiden tai sääntöjen rikkominen tai sukeltajan terveys.
 • Talvikaudella kaivoslammen ollessa jääpeitteessä sukelletaan pintaköysiä käyttäen ja siten, että sukeltajilla on aina katkeamaton naruyhteys pinnalle. Turvasukeltajaa varten tulee olla varattuna riittävän pitkä pintaköysi, joka mahdollistaa jään alla tapahtuvan pelastustoiminnan. Muuhun pidemmälle jään alle tapahtuvaan sukeltamiseen noudatetaan luolasukellusmääräyksiä ja vaaditaan luolasukelluskoulutus.

Sukelluskaasut

 • Sukelluksille alle 35 m syvyyteen suositellaan nitroksia tai trimiksiä
 • Sukelluksille yli 35 m syvyyteen luoliin ja avoveteen yli 50 m syvyyteen vaaditaan trimix (END max. 35 m)
 • Pysyviä ohjausnaruja saa muuttaa ainoastaan Haverin Kaivossukeltajat ry hallituksen nimeämän karttojen ylläpitäjän nimeämät henkilöt. Sukelluksella käytetyt väliaikaiset ohjausnarut pitää poistaa, kun sukellustapahtuma päättyy.

Pysäköinti

 • Alueella saa pysäköidä vain sovitulle paikalle. Kulkureittejä alueella ei saa tukkia.

Majoittuminen alueella

 • Alueella ei saa leiriytyä tai yöpyä eikä alueelle saa pystyttää telttaa paitsi erikseen sovituissa hetkellisissä koulutustilanteissa.

Siisteys

 • Roskaaminen alueella on kielletty ja tapahtumajärjestäjän tulee huolehtia siitä, ettei sukellusseurue jätä paikalle roskia.

Eläimet

 • Alueella olevien eläinten tulee olla kytkettyinä ja valvottuina. Eläinten jätökset on siivottava välittömästi ja vietävä pois alueelta. Eläimistä ei saa olla haittaa alueen muille käyttäjille ja ne on poistettava alueelta pyydettäessä.

Tupakointi ja avotulen teko

 • Avotulen teko alueella on kielletty. Tupakointi on sallittu vain sille merkityllä paikalla. Grillaus on sallittu vain erikseen tarkoitukseen osoitetulla grillauspaikalla.

Valvonta

 • Käytännössä lopullinen valvonta on Haverin Kaivossukeltajat ry:n hallinnassa.