Säännöt

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Yhdistysrekisteri

§1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Haverin Kaivossukeltajat Ry ja sen kotipaikka on Ylöjärvi.

§2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää paikkakunnan sukellusharrastusta ja edistää sukellustapahtumien järjestämistä Haverin kaivoksessa. Sen tavoitteena on kehittää alueen toiminnallisuutta ja turvallisuutta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

§3. Jäsenet

§3.1 Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voi hakea rekisteröity yhdistys, yksityinen elinkeinonharjoittaja tai muu oikeustoimikelpoinen taho, ei kuitenkaan yksityinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Varsinaiseksi jäseneksi hakevat tahot nimeävät keskuudestaan yhteydenpitoa varten edustajan, joka toimii myös edustajana vuosikokouksessa. Varsinaiset jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

§3.2 Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi hakea yksityinen henkilö, joka toimii varsinaiseksi jäseneksi hyväksytyssä oikeustoimikelpoisessa tahossa. Kannatusjäsenellä ei ole yhdistyksen kokouksissa ääni- eikä läsnäolo-oikeutta. Kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

§4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta, tai muuten jättänyt täyttämättä tai huomioimatta ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut yhdistystä, tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

§5. Liittymis- ja jäsenmaksu Jäseniltä perittävän liittymis- ja ylläpitomaksun, sekä käyttäjiltä perittävän käyttömaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

§6. Hallitus Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

§7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja.

§8. Tilikausi ja toiminnantarkastus Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

§9. Yhdistyksen kokoukset Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi – toukokuussa ja syyskokous elo- marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen varsinaisista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisellavarsinaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

§10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

§11. Varsinaiset kokoukset Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

kokouksen avaus valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus hyväksytään kokouksen työjärjestys esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: kokouksen avaus valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus hyväksytään kokouksen työjärjestys vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle valitaan hallituksen jäsenet valitaan hallituksen jäsenistä hallituksen puheenjohtaja valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle 14 vuorokautta ennen säännöissä määriteltyä kokousajankohtaa, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

§12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosa (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Purkamista koskeva kolmen neljäsosan äänestys on tehtävä kahden peräkkäisen vuoden syyskokouksessa. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.