Yleiset ohjeet ja periaatteet

Yleiset ohjeet ja periaatteet alueen käytöstä liittyen sukellustoimintaan

Alueen käyttö

Aluetta ei saa ilman kaupungin lupaa käyttää muuhun kuin tämän asiakirjan mukaiseen tarkoitukseen. Käyttöalueet on merkitty liitteenä olevaan karttaan. Sukeltaminen tapahtuu hakijoiden ja sukeltajien omalla vastuulla. Mikäli kaivostoiminta edellyttää, on kaupungilla oikeus keskeyttää sukellustoiminta välittömästi. Kaupungin puolesta Haverin Kaivossukeltajat ry kirjaa kävijät ja ottaa vastaan luokitetiedot kaikista sekä hallinnoi avaimia. Ilmoittautuessaan sukeltajat täyttävät Haverin Kaivossukeltajat ry:n verkkosivuilla terveys- ja sitoutumislomakkeen sukeltamisesta omalla vastuulla. Lupaa ei myönnetä elinkeinonharjoittamiseen.

Käyttöalue 1

Sukellustoimintaan tarkoitetut kaivoksen vedenalaiset ja veteen rajoittuvat osat. Käyttöalue on tarkoitettu vain sukellustoimintaan ja vain niille toimijoille, joille on myönnetty lupa harjoittaa sukellustoimintaa alueella. Henkilökohtainen turvallisuusvastuu on aina alueen käyttäjillä itsellään. Alueelle saa sijoittaa rakenteita, joita tarvitaan sukellustoiminnassa, esim. nousu- ja laskuportaat vedestä, pienimuotoinen laituri, habitaatti jne. Sukelluskäyttöön pääasiassa tarkoitettu kaivantoalue on aidattu ja kaivannon sukellusportaille johtavan aidanosan kohdalla on portti. Alueeseen 1 sisältyy myös varsinaisen kaivannon itäpuolella oleva, erikseen aidattu, ns. uuden louhintasalin katossa oleva käytävä.

Käyttöalue 2: Huoltoalue

Kaivoskuilun edustalla oleva alue, jolla voi toimittaa, pitää- ja säilyttää sukellustoimintaan liittyviä rakenteita ja rakennuksia sekä muita sukellustoiminnassa tarvittavia toimintoja esim. huolto- ja pukeutumistilat, wc, pieni paikoitusalue jne. Alueelle voi tulla muutakin henkilöstöä, kuin vain alueella 1 sukellusta harjoittavia henkilöitä, mutta heillä tulee olla lupa alueella olemiseen. Käyttöalue sisältää alueella nykyisin olevan paikoitusalueen ja rajoittuu itäreunastaan alueella olevaan aitaan.

Sukelluslupien haku ja tasapuolinen kohtelu

Sukellustoimintaan liittyvät luvat haetaan Ylöjärven kaupungilta, joka voi pyytää niistä lausunnon alueen sukellustoiminnasta ja sen turvallisuudesta vastaavalta Haverin Kaivossukeltajat ry:ltä, ennen hakijan sukellusluvan hyväksymistä tai hylkäämistä. Ylöjärven kaupunki myöntää luvan vain järjestäytyneille sukellusseuroille ja rekisteröityneille, yleishyödyllisille, sukellustoimintaa harjoittaville yhdistyksille sukelluskoulutusta ja sukellustoiminnan harjoittamista varten. Lupa voidaan myöntää myös muille oikeustoimikelpoisille tahoille (esimerkiksi TMI ja OY), jotka harjoittavat sukelluskoulutusta. Tällaisten toimijoiden osalta on hakemukseen liitettävä selkeä kirjallinen vakuutus, että Haverin alueen käytöstä ei koulutettavilta tahoilta peritä mitään lisämaksuja ja toiminnassa ei ole kyse elinkeinon harjoittamisesta alueen käytön kannalta. Haverin Kaivossukeltajat ja Ylöjärven kaupunki voivat tehdä pistokokeita sen selvittämiseksi, noudatetaanko edellistä kohtaa yritysten toiminnassa. Mikäli Haverin käytöstä peritään maksu koulutettavilta tahoilta, ko. toimijan sukelluslupa Haverissa päättyy välittömästi. Kaupunki ei anna lupaa yksittäiselle seuran toimijalle tai tapahtumajärjestäjälle. Lupa sukellustoimintaan myönnetään palo- ja pelastusviranomaisille sekä poliisille ja armeijalle, jos edellä mainitut tahot lupaa sukellus toimintaan hakevat. Haverin Kaivossukeltajat ry vastaa alueen yleisestä turvallisuudesta, järjestyssääntöjen ym. noudattamisesta, sukellustoiminnan koordinoinnista ja kehittämisestä sekä alueella sukellustoimintaa harjoittavien kolmansien osapuolien opastamisesta ja kouluttamisesta. Haverin Kaivossukeltajat ry vastaa alueen käyttäjien tasapuolisesta kohtelusta ja sen toteutumisesta alueen toiminnoissa.

Tiedottaminen

Haverin Kaivossukeltajat ry:n tulee tiedottaa Ylöjärven kaupunkia Haverin alueen toiminnasta ja toimijoista kaksi kertaa vuodessa.

Turvallisuus ja alueen käytön valvonta

Haverin Kaivossukeltajat ry vastaa:

Kirjaamisvelvollisuus

Haverin Kaivossukeltajat ry valvoo alueen käyttöä tapahtumanjärjestäjien osalta, jotka puolestaan valvovat yksittäisten sukeltajien toi mintaa. Haverin Kaivossukeltajat ry kirjaa kaikki alueen käyttäjät ylös tilastointia ja alueen turvallisuutta silmällä pitäen. Haverin Kaivossukeltajat ry tiedottaa Ylöjärven kaupunkia alueen toiminnasta kaksi kertaa vuodessa ja esittää alueen toiminnassa tapahtuneet muutokset sekä mahdollisesti tehdyt kehitystoimenpiteet.

Kaupungin oikeudet alueeseen

Maanomistaja on Ylöjärven kaupunki. Haverin Kaivossukeltajat ry:llä ja heidän kanssaan luvan saaneilla tahoilla on oikeus käyttää aluetta sekä rakentaa alueelle (liitekartta) sukellustoimintaan liittyviä ja sitä palvelevia rakenteita ja rakennelmia esim. pieni laituri, portaat, huoltotila, wc-rakennus. Mikäli rakenteet ovat kiinteitä, tulee sukeltajien hakea niihin tarvittaessa asianmukaiset viranomaisluvat. Sukellustoimintaan luvan saaneilla tahoilla on oikeus käyttää alueelle johtavaa tietä liittymineen ja sorattua piha-aluetta.

Vahingonkorvaukset

Ylöjärven kaupunki ei vastaa alueella tapahtuvan toiminnan kautta syntyneistä mahdollisista vahingoista tai niiden korvaamisesta millekään osapuolelle. Alueella olevat henkilöt ovat alueella omalla vastuullaan ja vastaavat itse omasta toiminnastaan.